Kto predpisuje lieky po 1.1.2022?

13.04.2022

Nové pravidlá pri predpise liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín od 1.1.2022 je daná novelou zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. "zákon o lieku").  Pred touto zmenou sa opakovane stávalo, že pacient bol vyšetrený odborným lekárom (špecialistom), indikované lieky mu však nepredpísal. V rovnaký deň tak musel znovu zbytočne navštíviť ambulanciu všeobecného lekára iba kvôli predpisu receptu. Touto novelou by sa danému "preháňaniu" pacientov malo zabrániť.

§ 119 odsek 10 znie:
"(10) Lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (ďalej len "odborný lekár"-špecialista), ktorému Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelil číselný kód a ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený, ktorý je predpisujúcim lekárom, je povinný predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu spôsobom podľa odsekov 20 až 22.".

Jednoducho povedané: každý lekár ktorý vám odporúča užívať liek je povinný vám ho aj predpísať a neodosielať ho k obvodnému lekárovi. Recept na liek sa dá vypísať elektronicky, teda nie je nutné stále navštevovať špecialistu osobne po papierový recept. U dlhodobej liečby je špecialistom vhodné
využitie REPETATUR -opakujúceho sa receptu (na 6-12 mesiacov) optimálne až do termínu ďalšej plánovanej kontroly.