Kontraindikácie k očkovaniu COVID-19

05.01.2022

Z dôvodu bezpečnej aplikácie vakcín proti ochoreniu COVID-19 sú v tomto článku vypísané trvalé a dočasné kontraindikácie očkovania vakcínami proti ochoreniu COVID-19.


Medzi trvalé kontraindikácie sú zaradené: 

a) závažná alergická reakcia na konkrétnu vakcínu proti ochoreniu COVID19 (pozn. pacient po vyšetrení špecialistom môže byť za istých okolností očkovaný inou vakcínou proti COVID-19), 

b) známa diagnostikovaná alergia na zložku vakcíny proti COVID-19 (najmä závažné a systémové formy reakcií) - napr. polyetylénglykol, 

c) syndróm kapilárneho presakovania (CLS) v anamnéze pri vakcíne Janssen. 

(2) Medzi závažné alergické reakcie sú zaradené: 

a) možná anafylaxia, progresívna život ohrozujúca reakcia, ktorá zvyčajne zahŕňa žihľavku, ale aj iné príznaky, ako je sipot, ťažkosti s dýchaním alebo nízky krvný tlak, 

b) akýkoľvek angioedém postihujúci dýchacie cesty (t.j. jazyk, podnebný čapík alebo hrtan), 

c) difúzna vyrážka, ktorá zahŕňa aj povrchy slizníc (napr. Stevensov-Johnsonov syndróm). 

(3) Medzi nezávažné alergické reakcie sú zaradené: 

a) urtikária (žihľavka) v okolí miesta vpichu 

b) angioedém (viditeľný opuch) postihujúci pery, pokožku tváre alebo kožu na iných miestach. 

(4) Závažná alergická reakcia na podanú COVID-19 vakcínu sa zistí spravidla až po jej podaní a je logickou kontraindikáciou podania druhej dávky. Pacienti, ktorí majú okamžitú (< 4 hodiny) alebo závažnú alergickú reakciu na prvú dávku vakcíny proti COVID-19, by nemali dostať druhú dávku vakcíny rovnakého typu. 

(5) Vakcíny proti COVID-19 by sa nemali podávať osobám so známou anamnézou závažnej alergickej reakcie na ktorúkoľvek zložku vakcíny. Hoci špecifická zložka vakcíny spôsobujúca anafylaxiu nebola identifikovaná, polyetylénglykol (PEG) je jednou zo zložiek mRNA vakcín, o ktorom je známe, že môže spôsobiť anafylaxiu. Vakcína Janssen by sa nemala podávať osobám s okamžitou alergickou reakciou na niektorú zložku vakcíny (napr. polysorbát). 3 

(6) Osoby s kontraindikáciou jednej z mRNA vakcín proti COVID-19 by nemali dostať dávky žiadnej z mRNA vakcín (Comirnaty alebo Spikevax) Avšak ľudia s kontraindikáciou na mRNA vakcíny proti COVID-19 môžu dostať vakcínu Janssen. Známa alergia na polysorbát nie je kontraindikáciou očkovania mRNA vakcínami; známa alergia na polysorbát je však kontraindikáciou očkovania vakcínou Janssen. 

(7) U ľudí s kontraindikáciou na jeden typ vakcíny proti COVID-19 (napr. mRNA vakcíny) sa očkovanie iným typom vakcíny (napr. vektorová vakcína Janssen) vykonáva len vo vhodnom prostredí s okamžite dostupnou zdravotnou starostlivosťou, ktorú poskytuje lekár skúsený v liečbe závažných alergických reakcií. 

(8) Preventívnym opatrením (nie kontraindikáciou) je prehodnotenie podania vakcíny proti COVID-19 príslušným VLD/VLDD u osôb, ktoré mali okamžitú nezávažnú alergickú reakciu na inú vakcínu alebo injekčnú terapiu (i.m., i.v., alebo s.c. podané vakcíny alebo terapie, okrem s.c. imunoterapie alergií), ktorá nesúvisí so zložkou mRNA vakcín proti COVID-19 alebo polysorbátom.


Dočasné kontraindikácie: 

(1) Medzi dočasné všeobecné kontraindikácie sú zaradené: a) závažné akútne prebiehajúce ochorenie b) nestabilné ev. dekompenzované chronické ochorenie. 

(2) K špecifickým dočasným kontraindikáciám vakcín proti COVID-19 patrí: 

a) Aplikácia monoklonálnych protilátok proti SARS-CoV-2 za posledných 90 dní 

b) Pretrvávanie závažných nežiaducich účinkov z predchádzajúceho očkovania proti COVID-19, ktoré boli hlásené do registra ŠÚKL (uviesť priradené identifikačné číslo prípadu) 

(3) K špecifickým dočasným kontraindikáciám mRNA vakcíny patrí: 

a) Myokarditída alebo perikarditída za posledných 90 dní 

b) Akútna reumatická horúčka s postihnutím srdca za posledných 90 dní 

c) Akútne zlyhanie srdca za posledných 90 dní 

(4) Dočasné kontraindikácie pri neživých vakcínach proti COVID-19 sú väčšinou krátkodobé (niekoľko dní), počas ktorých by pacient vzhľadom na jeho aktuálny zdravotný stav nemal navštevovať hromadné podujatia alebo zamestnanie.

 (5) Pri dočasnej kontraindikácii je potrebné uviesť na potvrdení poznámku: potrebné prehodnotenie pretrvávania kontraindikácie ihneď po stabilizácii stavu resp. minimálne raz za 3 mesiace.Zdrojhttps://mcusercontent.com/f522e2c7f950cecbfb658ee24/files/2e7d4d8c-ca5b-a08e-37f9-0b494000f087/OU_kontraindikacie_15122021_final_pub.pdf