Ošetrenie ukrajinských migrantov

24.03.2022

Vzhladom na vyšší príliv ukrajinských migrantov zo susedného štátu na Slovensko, predpokladáme nárast ošetrení na našej ambulancii a predĺženie čakacej doby. Ministerstvo vnútra SR uhrádza za cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý nie je verejne zdravotne poistený zdravotnú starostlivosť v rozsahu neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom príslušného centra podpory podľa územného členenia azylových zariadení migračného úradu MV SR. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak sa na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu cudzinca zistia osobitné potreby, aj nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Migračný úrad MV SR .

Pivonková 6

812 72 Bratislava

Tel. kontakt: 02/48 254 104, 02/48 254 112, 0908 799 933