Otázky a odpovede k PN-ke od špecialistu

11.01.2024

Stručné informácie o ePN (elektronický doklad o práceneschopnosti) pre pacientov, zamestnávateľov aj lekárov.


Kto vystavuje pacientovi ePN?

Pacientovi ePN vystavuje každý lekár, ktorý identifikoval u pacienta ochorenie, ktoré mu znemožňuje vykonávať prácu a potrebuje doklad o práceneschopnosti. Lekármi vystavujúcimi ePN sú lekári pracujúci vo všetkých nemocniciach a vo všetkých typoch ambulancií na území Slovenskej republiky bez ohľadu na špecializačný odbor.

Výnimkou je lekár nedisponujúci špecializačnou skúškou (lekár bez atestácie), ktorý ePN nemôže vystaviť.

Pre každého lekára vo všetkých nemocniciach a ambulanciách je vystavenie ePN povinné od 1.1.2024.


Čo potrebuje lekár k vystaveniu ePN?

K vystaveniu ePN je nevyhnutný prístup do systému ezdravie (povinný pre všetkých lekárov od 1.1.2018 ! ). Lekár používa vlastný nemocničný alebo ambulantný softvér, ktorý bežne využíva na svoju každodennú prácu. Každý z uvedených softvérov disponuje modulom ePN. Stačí si ho aktivovať v počítači. Je prednastavený.


Čo sa zadáva do ePN pri jej vystavení?

ePN sa vystavuje priamo v dekurze pacienta po vyšetrení. Všetky údaje o pacientovi (meno, rodné číslo, adresa) sú tak už priamo predvyplnené.

1/ Skontroluje sa dátum vystavenia ePN, vpíše sa diagnóza a dôvod ePN (choroba, úraz a pod.). Zaklikne sa prípadná úloha alkoholu na chorobe pacienta, ak existuje. Určí sa dátum kontroly.

To je všetko.

2/ Pokiaľ sa počas ePN bude zdržiavať na inej adrese, než má trvalé bydlisko, možno ju prepísať (kontrola zamestnávateľom, Sociálnou poisťovňou).

3/ Pokiaľ má pacient povolené vychádzky, možno vpísať ich čas.

Údaje sa uložia do ezdravia a hlásenie o vypísaní ePN sú zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni hneď dispozícii.


Kto môže vystaviť ePN a kto ju môže ukončiť?

Vystaviť ePN a ukončiť ju môže ktorýkoľvek lekár na Slovensku v reálnom čase bez ohľadu na to, či ide o nemocnicu alebo ambulanciu. Napr. pacient mal vystavenú ePN v nemocnici, kde bol operovaný, avšak ukončí mu ju po vyliečení ktorýkoľvek lekár, ktorý ho uzná práceschopným, napr. ambulantný chirurg alebo všeobecný lekár. Do nemocnice sa kvôli ukončeniu ePN nemusí vôbec vrátiť.

POZOR- práceneschopnosť je vždy vhodné ukončovať u lekára, ktorý sa špecializuje na danú diagnózu napr.: zápal pľúc s PN-kou po hospitalizácii by mal ukončovať váš pneumolog, zlyhávanie srdca kardiológ, novozistený nádor s liečbou- práceneschopnosť ukončuje onkológ, atď.


Vidia ePN všetci lekári vo svojom informačnom systéme?

Áno, vidia. Stačí v počítači aktivovať modul ePN. Všetky informačné systémy v nemocniciach a ambulanciách majú tento modul (majú zhodu na NCZI). Každý lekár tak môže pre pacienta vytvoriť novú ePN alebo ukončiť už existujúcu ePN aj v prípade, že ju vytvoril iný lekár.


Je potrebné niečo meniť, ak pacient počas ePN navštevuje viacero lekárov?

Nie, nie je potrebné nič urobiť. ePN trvá počas práceneschopnosti bez zmeny.


Vidí zamestnávateľ diagnózu zamestnanca v ePN?

Nie, zamestnávateľ, diagnózu pacienta nevidí.

Zamestnávateľ vidí o zamestnancovi prostredníctvom ePN iba identifikačné údaje, dátum predpokladaného trvania ePN, dátum začiatku ePN, informácie o porušení liečebného režimu, miesto pobytu počas ePN, dôvod vzniku ePN a jeho zmenu – choroba, úraz, karanténne opatrenie/izolácia, pracovný úraz, choroba z povolania, prípadne dátum stornovania ePN.


Vidí zamestnávateľ meno a špecializáciu lekára, ktorý ePN vystavil (napr. psychiatra)?

Nie, zamestnávateľ nevidí meno a špecializáciu lekára, ktorý ePN vystavil.

Zákon presne určuje, ktoré údaje môže Sociálna poisťovňa oznamovať zamestnávateľovi (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení). Zákon nedovoľuje Sociálnej poisťovni oznamovať zamestnávateľom údaje o poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Tento údaj má dostupný iba zamestnanec/pacient vo svojom Elektronickom účte poistenca. Zamestnávateľ má právo iba kontrolovať, či sa zamestnanec zdržiava na určenej adrese. Na tento účel je zamestnávateľovi sprístupňovaný údaj o adrese, kde sa zamestnanec zdržiava počas ePN.


Aké sú kroky pri komunikácií lekárov, zamestnávateľa a Sociálnej poisťovne prostredníctvom ePN?

1/ lekár vo svojom počítači vystaví ePN a poučí o dodržaní termínu kontroly,

2/ lekár odošle ePN elektronicky do NZIS – systému eZdravie – v Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI),

3/ v prípade potreby (napr. na žiadosť pacienta), lekár vystaví odpis ePN,

4/ systém eZdravie (NZIS) odošle zašifrované údaje o ePN do Sociálnej poisťovne,

5/ spracované údaje o ePN poskytne Sociálna poisťovňa prostredníctvom eSlužieb zamestnávateľovi poistenca (pacienta),

6/ zamestnávateľ má v eSlužbách Sociálnej poisťovne (služba Odvádzateľ poistného) prístup k údajom cez novú záložku s názvom "ePN",

7/ poistenec má v eSlužbách Sociálnej poisťovne prístup k svojej ePN cez Elektronický účet poistenca.


Ako sa postupuje, ak má pacient viacerých zamestnávateľov?

Nie je potrebné urobiť nič navyše.

ePN sa vzťahuje na všetky poistné vzťahy (sociálne poistenia), z ktorých osoba v čase uznania dočasnej pracovnej neschopnosti vykonáva zárobkovú činnosť, pričom príslušný ošetrujúci lekár môže vylúčiť tie poistné vzťahy, z ktorých osoba môže zárobkovú činnosť počas dočasnej pracovnej neschopnosti vykonávať. V takomto prípade nejde o porušenie liečebného režimu.


Možno v ePN vyznačiť vychádzky, aby zamestnávateľ alebo Sociálna poisťovňa mohli kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu?

Samozrejme, vychádzky je možné stanoviť a dopísať od prvého dňa ePN.


Čo urobiť, ak je ePN chybne vystavená?

Jednoducho sa stornuje. Následne sa vystaví nová ePN.


Musí lekár vystavujúci ePN absolvovať vzdelávanie v posudkovom lekárstve?

Nie, nemusí. Vystavenie ePN sa týka aktuálnej schopnosti pacienta s ochorením nastúpiť do práce (napr. horúčka, úraz, ochorenie srdca a podobne), k čomu okrem odborného vyšetrenia a stanovenia diagnózy nie je potrebné žiadne iné posudzovanie.


Je k vystavovaniu potrebné absolvovanie osobitného školenia?

Školenie nie je potrebné. ePN sa vystavuje ku konkrétnej diagnóze. Pokiaľ lekár nevie modul stiahnuť, stačí kontaktovať dodávateľa softvéru.


Je vystavenie a ukončenie ePN nemocnici alebo ambulancii preplácané?

Áno, je hradené Sociálnou poisťovňou. Stačí ak nemocnica alebo ambulancia vyplnia formulár a uvedú číslo účtu. Úhrady prebiehajú automaticky bez "papierovania".


Koľko lekárov už vystavuje ePN?

Začiatkom januára 2024 vystavovalo ePN takmer 7100 lekárov, z čoho bolo vyše 3820 lekárov – špecialistov. Počet lekárov všetkých špecializácií sa každý deň zvyšuje.


Kde sa nachádzajú ďalšie podrobnosti k ePN?

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na webe NCZI a Sociálnej poisťovne.

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/epn

https://www.socpoist.sk/navigacia/800-epn-elektronicka-praceneschopnost

https://svls.sk/strucny-manual-k-vystaveniu-epn-elektronicky-doklad-o-praceneschopnosti/