Povinnosti počas práceneschopnosti

29.09.2021

Počas práceneschopnosti je pacient povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí ošetrujúci lekár (napr. šetriaci režim znamená nepracovať v záhrade, rúbať drevo, opravovať auto...).

Okrem toho je dočasne práceneschopný povinný zdržiavať sa počas trvania PN na adrese, ktorá je uvedená na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (nie v potravinách, krčme...).

Ak sa rozhodnete zmeniť miesto svojho pobytu, túto zmenu vám musí najskôr odsúhlasiť ošetrujúci lekár. Následne je potrebné novú adresu písomne nahlásiť Sociálnej poisťovni. Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár vám môže povoliť vychádzky.

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti ste povinní oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti. Túto povinnosť si musíte splniť do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní, najlepšie zaslaním IV. dielu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti pobočke Sociálnej poisťovne

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Kontrolovať dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného môže určený zamestnanec Sociálnej poisťovne od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (aj ak ide o zamestnanca, ktorý poberá prvých desať dní náhradu príjmu).

Kontrola môže byť vykonaná aj počas dní pracovného pokoja a to v akomkoľvek čase, aj vo večerných hodinách, okrem času, ktorý máte určený na vychádzky. Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý určil ošetrujúci lekár, organizuje posudkový lekár a kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec, ktorý vykonáva kontrolu, je povinný sa preukázať oprávnením na vykonanie kontroly. V prípade, ak vás počas liečebného režimu kontrola nezastihne na adrese, ktorú ste uviedli, zanechá vám v schránke písomné oznámenie. Zároveň sa táto skutočnosť nahlási ošetrujúcemu lekárovi, ktorý v prípade, že nepodáte relevantné vysvetlenie, môže navrhnúť ukončenie PN.

Zamestnávateľ môže počas dočasnej pracovnej neschopnosti skontrolovať, či sa zdržiavate na adrese uvedenej na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kontrola liečebného režimu v čase neprítomnosti pacienta na nahlásenej adrese

Dodržiavanie liečebného režimu neznamená, že sa v odôvodnených prípadoch nemôžete vzdialiť z obydlia. Ak si počas PN nájdete v schránke písomné oznámenie, že v čase vašej neprítomnosti bola vykonaná kontrola liečebného režimu, je potrebné, aby ste najneskôr do troch pracovných dní kontaktovali príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska a podali vysvetlenie (napr. potvrdenie od lekára, opustenie obydlia v čase vychádzok).

Vychádzky

Ak to povaha choroby umožňuje, ošetrujúci lekár môže dočasne práceneschopnej osobe spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení povoliť vychádzky, ktoré súčasne časovo vymedzí s prihliadnutím na charakter choroby. Ošetrujúci lekár môže zmeniť čas vychádzok, zrušiť vychádzky a zo závažných dôvodov povoliť zmenu miesta pobytu osoby počas jej dočasnej pracovnej neschopnosti na základe jej predchádzajúceho požiadania.

Sankcie za porušenie povinností

Pacient, ktorý nepodá vysvetlenie, kde sa nachádzal v čase kontroly, nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom. Ak porušíte povinnosť dodržiavať liečebný režim počas prvých desiatich dní, stratíte nárok na náhradu príjmu.

Zároveň vám Sociálna poisťovňa za porušenie uvedených povinností súvisiacich s povinnosťami dočasne práceneschopného (napr. nezdržiavanie sa na určenej adrese) môže v zmysle § 239 zákona o sociálnom poistení uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura. Pri ukladaní pokuty Sociálna poisťovňa zohľadní závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej týmto zákonom.

Viac na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_praceneschopnost/

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk