Zlé zvyky

25.08.2021
Foto zdroj: https://www.novaline.sk/presypacie-hodiny-5min-mosadzne-14cm
Foto zdroj: https://www.novaline.sk/presypacie-hodiny-5min-mosadzne-14cm

Dnes prišla ku mne dcéra môjho pacienta, kt. sa o neho momentálne stará. Chcela len predpísať lieky. Dlhšie pracovala v Prešove a kvôli zdravotným problémom svojho rodiča ho prišla prechodne opatrovať k nám do Svidníka. Vzhľadom na zhoršujúci sa stav doprevádzala svojho rodiča počas vyšetrenia u špecialistu. Tam pri pravidelnej prehliadke boli odporúčané chronické lieky, ktoré im však nepredpísal, len odporúčal, aby išla k obvodnému lekárovi. Po otázke prečo ich nemôže predpísať on, odpoveď už nedostala a preto musela čakať ďalšie 2 hodiny na našej ambulancii. Mne sa zdôverila, že v Prešove nebola zvyknutá na takéto jednanie. Veď tam si každý špecialista svoje lieky predpisoval sám. Nerozumela tomu, prečo sa špecialista k nej tak zachoval.

Úprimne povedané nerozumiem tomu ani ja ako obvodný lekár. Následne sme oslovili advokátsku kanceláriu ŠKODLER & PARTNERS, s.r.o. či daný postup "špecialistu" bol správny. Z emailu vyberáme:

Vo vzťahu k možnosti predpisovania liekov zo strany lekárov špecialistov, ktoré nie sú viazané na preskripčné obmedzenie možno analogicky poukázať napríklad na ustanovenie § 119 ods. 10 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria môže predpísať humánny liek spôsobom uvedeným v odseku 5, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktoré sú viazané na odbornosť lekára, len na základe odporúčania odborného lekára uvedeného v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo v lekárskej správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Tak ako v prípade odporúčania, možno aj v tomto prípade, akcentujúc na určitú zásadu hospodárnosti a efektivity, aby pacient nemusel nadbytočne niekoľko krát migrovať medzi poskytovateľom špecializovanej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľom všeobecnej zdravotnej starostlivosti vyvodiť, že účelom je nezaťažovať pacientov zbytočným cestovaním medzi poskytovateľmi a podobne. Preto, ak je už pacient u lekára špecialistu, a ten zhodnotí, že na liečbu ním diagnostikovaného ochorenia je vhodný liek, na ktorý sa nevzťahujú preskripčné obmedzenia mal by, vzhľadom na túto zásadu hospodárnosti a efektivity, sám tento liek predpísať a neodosielať pacienta za účelom jeho predpísania naspäť k všeobecnému lekárovi. Iný postup možno považovať za rozporný s účelom a zmyslom ustanovení § 119 a nasl. zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako zákonného rámca vzťahujúceho sa na oprávnenie predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.