Zmena predpisu liekov- novela zákona č. 362/2011 Z.z.

21.03.2022
Foto zdroj: https://regiony.zoznam.sk/novela-zakona-o-cestnej-premavke-prinesie-viacere-zmeny/
Foto zdroj: https://regiony.zoznam.sk/novela-zakona-o-cestnej-premavke-prinesie-viacere-zmeny/

Novela zákona č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov (novela zákona o liekoch) účinná od 1.1.2022 zmenila predpis liekov tak, že indikujúci lekár (špecialista), ktorý má pacienta v starostlivosti pre jeho ochorenie, mu predpíše recepty na lieky a poukazy na zdravotnícke pomôcky tak, aby si po ne iba zašiel do lekárne a nemusel kontaktovať obvodného lekára. 

Je veľmi dôležité, že za indikujúceho lekára môže predpísať lieky iný lekár v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore IBA v 2 prípadoch:

a/ počas zastupovania - zastupovanie sa hlási na vyšší územný celok a zároveň sa viditeľne uvedie, napr. na dverách ambulancie, kto a odkedy aj dokedy lekára počas neprítomnosti zastupuje (dovolenka, práceneschopnosť a podobne). V takomto prípade predpisuje za neprítomného lekára lieky a poukazy zastupujúci lekár v rovnakom špecializačnom odbore. Poverenie na predpisovanie NIE JE potrebné vystaviť, pretože ide o zastupovanie, ktoré má iný legislatívny rámec (zákon č. 578/2004 Z.z.).

b/ z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore, aby pacientovi predpísal recepty alebo poukazy. Môže to však urobiť iba trikrát ročne najviac na dva mesiace (zákon č. 362/2011 Z.z.).

Ako je to po prepustení z nemocnice?

Lekár pri prepustení pacienta z hospitalizácie je povinný vložiť prepúšťaciu správu do eZdravia a zároveň elektronicky predpíše lieky a zdravotnícke pomôcky najviac na 30 dní. Pacient sa tak nemusí do troch dní po dimitácii hlásiť v ďalšej ambulancii, čakať v čakárni, aby ambulantnému lekárovi priniesol papierovú prepúšťaciu správu a požiadal o recept. Zároveň už pacientovi nehrozí zámena alebo znehodnotenie liekov pri "sáčkovaní liekov na tri dni". Lieky si môže vyzdvihnúť v ktorejkoľvek lekárni na Slovensku. K ambulantnému lekárovi sa tak môže objednať na kontrolné vyšetrenie po vzájomnom dohovore, pretože má dostatok ordinovaných liekov na najbližšie týždne, a nie v strese vyčkávať pred ambulanciou či ,ak má zlomenú nohu, žiadať príbuzných, aby si brali dovolenku a ambulanciu navštívili v jeho mene. Pokiaľ "neatestovaný" predpisujúci lekár uvedie do prepúšťacej správy aj kódy "atestovaných" lekárov odporúčajúcich liečbu - primár, prednosta - pacient sa vyhne plnej úhrade lieku po prepustení tak, ako sa to stávalo do prijatia novely zákona o liekoch.

Ako je to u špecialistu, všeobecného lekára a zubného lekára?

Rovnako je to u špecialistu, všeobecného lekára alebo zubného lekára, pretože všetci sú aj predpisujúcimi lekármi. Lekár bez ohľadu na špecializáciu je po vyšetrení, ak odporúča pacientovi liečbu, povinný vystaviť pacientovi elektronický recept alebo poukaz a následne mu zabezpečovať dostupnosť terapie do najbližšej plánovanej kontroly. Môže tak urobiť naraz najviac na tri mesiace alebo pri liečbe chronických stabilizovaných pacientov nastaviť REPETATUR recept najviac na jeden rok. Za preskripciu je zodpovedný predpisujúci lekár. Aj preto indikujúci lekár je predpisujúcim lekárom - je to bezpečné pre lekára aj pre pacienta. REPETATUR preskripcia sa výborne uplatní u chronickej medikácie aj pri predpise inkontinenčných pomôcok a dietetických potravín.

Nemožno akceptovať "argumenty", ktoré argumentmi nie sú. Zopár príkladov

Prvý "argument" : "všeobecný lekár by mal pacientovi písať lieky indikované špecialistom medzi jeho kontrolami". Zodpovedný za nastavenú liečbu je indikujúci lekár, v tomto prípade špecialista. Medzi kontrolami je pacientovi predpísaný elektronický recept alebo REPETATUR recept špecialistom, preto pacient nemusí nikam chodiť. Je teda v záujme špecialistu aj pacienta, aby bol špecialistom sledovaný, aby bola monitorovaná jeho spolupráca, aby špecialista liek vymenil alebo upravil dávku, ak je to potrebné.

Druhý "argument": "všeobecný lekár je pacientovi najbližšie". Takéto konštatovanie týkajúce sa preskripcie bolo namieste pred 20 rokmi. V čase elektronizácie je pre výber chronickej liečby pacientom v prípade, že nepotrebuje lekárske vyšetrenie, dôležitá - paradoxne - blízkosť lekárne, nie ambulancie. Pri zmene zdravotného stavu pacienta je povinnosťou každého lekára pacienta vyšetriť, a to deje a bude diať aj naďalej. Našťastie, už mnohé lekárne robia aj rozvoz liekov pacientom domov, čo je neoceniteľné hlavne pre seniorov. Systém sa zjavne pozitívne posúva.

Tretí "argument": "špecialista nemá čas predpisovať lieky". Každý lekár vie, že súčasťou vyšetrenia pacienta je indikácia liečby. Navyše - čo zas mnohí úmyselne alebo neúmyselne "prehliadajú" - je to aj jeho zákonná povinnosť. Opäť bez ohľadu na špecializáciu. S ňou súvisí aj spolupráca pri užívaní indikovanej liečby. Ak lekár liek indikuje, podľa zákona ho musí predpísať a je správne, že jeho užívanie pacientom aj kontrolovať. Je to otázka organizácie práce. Tak, ako museli zmeniť fungovanie svojich ambulancií všeobecní lekári, tak to musia robiť aj ambulancie špecialistov aj nemocnice.

Štvrtý "argument": "všeobecný lekár stratí prehľad o pacientovi". Ide o dokázateľný nezmysel. Každý lekár v ambulancii aj v nemocnici vidí pacientovi ordinované aj ním v lekárni vybraté lieky za posledných 6 mesiacov. Prehľad o medikácii teda majú všetci. Všeobecný lekár ešte navyše vidí aj nálezy špecialistov či prepúšťacie správy, ak boli vložené do eZdravia. Prehľad má teda lepší ako pre prijatím novely. Naopak - tým, že si každý lekár urobí iba svoju prácu, teda nič navyše, iba ním indikované lieky, predpisujúci lekár má istotu, že všetko je tak, ako pacientovi naordinoval.

A na záver... Naozaj chceme reformu zdravotníctva?

Každá úprava, ktorá mení zaužívaný systém, a to aj neefektívny, vyžaduje zmeniť pracovné návyky zúčastnených aj organizáciu ich práce. Nie je to pre každého ľahké, preto bolo vhodným krokom vydanie Rozhodnutia MZ SR, ktorým sa počas mimoriadnej situácie na území SR upravila platnosť odporúčaní z roku 2021. Všetky vyšetrenia uskutočnené po 1.1.2022 však už musia byť vykonávané v súlade s novelou zákona o liekoch. Pokiaľ sa tak nedeje, každý má právo podať podnet na preverenie zákonného postupu na ÚDZS alebo VÚC podľa charakteru podnetu.

Slovensko konečne jasne definuje zodpovednosť lekára za vlastnú preskripciu vrátane jej kontroly a vracia slovenského zdravotníctvo do civilizovaného sveta v individualizovanej starostlivosti o pacienta. Ak o reforme slovenského zdravotníctva nechceme iba donekonečna hovoriť, ale reálne meniť veci k lepšiemu, začnime si v systéme reálne nastavovať to, čo v ňom medicínsky, právne a ekonomicky nie je v poriadku. Ak chceme, aby mal lekár pod kontrolou indikáciu ním odporúčaných liekov a bezpečnosť pacienta, nemôže sa zodpovednosti za jeho terapiu zbaviť alebo ju preniesť na iného lekára. Bez ohľadu na špecializáciu. A ak chceme, aby všeobecní lekári na seba prevzali ďalšie úlohy, treba im umožniť, aby to personálne a časovo mohli urobiť a nerobme z nich sekretárky. Každá lekárska špecializácia má svoju náplň a právomoci a žiadna nie je voči inej v podriadenom alebo nadriadenom postavení. A s tým súvisí aj predpis ordinovanej liečby pacientovi.


celý článok: https://svls.sk/medicinska-bezpecnost-a-pravna-ochrana-pacienta-aj-predpisujuceho-lekara-je-to-zaciatok-realnej-reformy-zdravotnictva-na-slovensku/?fbclid=IwAR00auP2R1e8yUP4OWzF6I-LGbIQqRE-CWnvuJCJeAyFEIM2IDIhJPTvYow


podcast: https://reginastred.rtvs.sk/clanky/zdravie-a-zivotny-styl/281363/pozor-na-zmeny-v-predpisovani-liekov